Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καλλιτεχνική διεύθυνση

Πηνελοπιάδα, Θέατρο Χαλκίδας, 2019

Το Θέατρο Χαλκίδας (Πολιτιστικό Σωματείο) προκηρύσσει την θέση της Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης για την περίοδο 2021-2022.

Προθεσμία υποβολής έως την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 24:00.

 Η/Ο Καλλιτεχνική/ός Διευθ/α/ής δεν έχει υποχρέωση διαμονής στον τόπο εργασίας. Έχει υποχρέωση να συμμετέχει σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. όταν συζητώνται θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της/του, με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά. Επίσης, έχει την υποχρέωση να παρίσταται στις εκδηλώσεις του Θ.Χ.. Η διάρκεια της θητείας της/του Καλλιτεχνικής/ού Διευθ/ας/η είναι ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης.


Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνούν:

 1. Στα τηλέφωνα: 6972162440, 6980552150, 6974993021
 2. Email: info@theatroxalkidas.gr 

Η/Ο Καλλιτεχνική/ός Διευθ/α/ής έχει τα εξής καθήκοντα:

 • Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη λήψη αποφάσεων που έχουν να κάνουν με κάθε είδους καλλιτεχνική δημιουργία, το οποίο και αποφασίζει.
 • Υλοποιεί τα εγκεκριμένα καλλιτεχνικά προγράμματα του Θ.Χ και του bio-Mechanical festival των οποίων έχει την καλλιτεχνική ευθύνη.
 • Διευθύνει την Καλλιτεχνική Επιτροπή.

Η/Ο Καλλιτεχνική/ός Διευθ/α/ής χρειάζεται:

 • να είναι πρόσωπο προερχόμενο από το χώρο του θεάτρου, με αναγνωρισμένη προσφορά και επαγγελματική εμπειρία
 • να έχει επαγγελματική εμπειρία στην οργάνωση και διεύθυνση καλλιτεχνικών παραγωγών
 • να έχει διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες που να αποδεικνύονται από προηγούμενη εμπειρία του (παρακολούθηση σχετικών σπουδών ή σεμιναρίων ή με προϋπηρεσία σε άλλη διοικητική θέση)
 • να διακρίνεται από πνεύμα συνεργασίας, συνέπειας και αποτελεσματικότητας.

Η θέση της/του Καλλιτεχνικής/ού Διευθ/ας/η είναι άμισθη.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Θεάτρου Χαλκίδας η/ο Καλλιτεχνική/ός Διευθ/α/ής δύναται να αποζημιωθεί για:

 1. Σκηνοθεσία παραγωγής του Θ.Χ.
 2. Καλλιτεχνική επιμέλεια φεστιβάλ του Θ.Χ.
 3. Εργαστήρια
 4. Σεμινάρια

Σε περίπτωση μετακίνησης της/του Καλλιτεχνικής/ού Διευθ/ας/η, άνω των 50 χιλιομέτρων (km) προβλέπεται αποζημίωση οδοιπορικών από το Θ.Χ..

Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να αποστείλουν:

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας
 3. Υλικό από καλλιτεχνικές δραστηριότητες

Με έναν από τους εξής τρόπους

 1. Ταχυμεταφορά στην έδρα του Θ.Χ. (κατόπιν συνεννοήσεως)
 2. Ψηφιακό ταχυδρομείο (e-mail) στην διεύθυνση: info@theatroxalkidas.gr
 3. Ψηφιακά μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Θ.Χ. (www.theatroxalkidas.gr/κδ2020)

Με τιμή,

To Διοικητικό Συμβούλιο του Θεάτρου Χαλκίδας